Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

gest odmowy

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Jest wiele spraw, których rozwiązanie wymaga pomocy prawnika. Z tego powodu coraz więcej osób korzysta z usług kancelarii prawnej. Jest to gwarancja, że adwokat czy też radca prawny z doskonałą znajomością przepisów w pełni zadbają o interesy klienta, bowiem ich obowiązkiem jest udzielanie pomocy prawnej. Czy jednak obowiązek ten dotyczy każdej sytuacji?

Kwestie związane z możliwością odmowy pomocy prawnej zostały ujęte w ustawie z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2020.0.1651). Zgodnie z art. 28 pkt 1 “adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego”. Zapis jest jednak dość niejasny i daje różne możliwości interpretacji. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, należy więc sięgnąć do innego źródła prawnego, jakim jest Kodeks Etyki Adwokackiej.

Zgodnie z tym dokumentem adwokat może odmówić pomocy prawnej w następujących sytuacjach:

  • jeśli pomoc prawna ułatwiłaby popełnienie przestępstwa lub pomogła uniknąć odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w przyszłości,
  • w sprawach, które dotyczą majątku lub osoby adwokata,
  • musiałby wystąpić przeciwko osobie bliskiej lub takiej, z którą miał zatargi osobiste,
  • brał wcześniej udział w sprawie, pełniąc funkcje publiczne,
  • udzielił wcześniej pomocy stronie przeciwnej lub strona przeciwna jest jego klientem.

Przepisy regulują także kwestie związane z odmówieniem pomocy prawnej, w sytuacjach, kiedy została mu ona przydzielona z urzędu. Zgodnie z ustawą “w sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak wynika z przepisów, adwokat w określonych sytuacjach może odmówić pomocy prawnej, powinien jednak poinformować klienta o przyczynach swojej decyzji.