Doradztwo dla rodziny

Z chwilą zawarcia małżeństwa i założenia rodziny powstają sytuacje, które wymagają interwencji prawnej tak w sprawach majątkowych, jak i osobistych. Pomagamy w realizacji podjętych decyzji o adopcji dziecka, unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie, separacji, ustaleniu lub zaprzeczeniu macierzyństwa czy ojcostwa, pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Poza pieczą prawną i zrozumieniem problematyki spraw małżeńskich i rodzinnych w swoich działaniach wykazujemy duże zrozumienie, gwarantujemy dyskrecję a również wsparcie emocjonalne.

 

Dbamy o komfort psychiczny Klientów a naszym zasadniczym celem jest zrozumiały przekaz treści prawniczych, dzięki czemu Klienci świadomi skutków prawnych mogą samodzielnie podejmować decyzje dla nich najbardziej korzystne.

Kancelaria prowadzi postępowania:

  1. w zakresie stosunków pomiędzy małżonkami:

― postępowania rozwodowe rozpoczynając od ustalenia, czy zaszła przyczyna uzasadniająca orzeczenie rozwodu przez sąd

Wspieramy Klientów przez cały proces rozwodowy, doradzając w kwestiach związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, określeniem sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem, ewentualną mediacją w postępowaniu sądowym, roszczeniami alimentacyjnymi, powrotem do poprzedniego nazwiska.

― o separację, o zniesienie separacji

― o unieważnienie małżeństwa

― o udzielnie kobiecie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, które dotyczy kobiet, które nie ukończyły 18 lat

― o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności, do której potrzebna jest zgoda drugiego małżonka albo której małżonek sprzeciwił się

Przykład: umowa sprzedaży nieruchomości

― o nakazanie wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk drugiego małżonka

  1. w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi:

― o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej

― o ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem

― o rozstrzygnięciu o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami

― o ustalenie ojcostwa

― o zaprzeczenie ojcostwa

― o przysposobienie czyli adopcję