Sprawy spadkowe

Nasza kancelaria oferuje doradztwo w sprawach spadkowych. Po śmierci członka rodziny jego krewni nie zawsze są pewni co do zasad dziedziczenia majątku. Z tego powodu wiele osób decyduje się na skorzystanie z porady prawnej. Nasi prawnicy pomagają we wszystkich sprawach spadkowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza.

Postępowanie spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna się w momencie złożenia do sądu odpowiedniego wniosku. Należy wskazać w nim znanych spadkobierców ustawowych oraz testamentowych. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł. Oprócz wniosku należy przygotować akt zgonu, akt małżeństwa zmarłego, akty urodzenia uczestników postępowania, a także testament, jeżeli został on sporządzony przed śmiercią. Natomiast wszczynając wniosek o postępowanie o dział spadku, należy wskazać majątek spadkowy bądź przedłożyć spis inwentarza. Opłata sądowa wynosi 300 zł, jeżeli spadkobiercy są zgodni, jeśli jednak występują spory – opłata jest równa 500 zł.

Zakres pomocy prawnej dotyczącej spraw spadkowych

Nasza kancelaria pomaga w wielu kwestiach związanych ze sprawami spadkowymi. Zakres pomocy prawnej obejmuje m.in.:

 • ustalenie kolejności dziedziczenia,
 • dziedziczenie na podstawie testamentu,
 • sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • żądanie zachowku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • dziedziczenie związane z rozwodem,
 • dziedziczenie przez osoby niepełnoletnie,
 • spadki za granicą,
 • wydziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe a testament

Polskie prawo przewiduje możliwość dziedziczenia ustawowego lub na podstawie sporządzonego testamentu. O pierwszym rodzaju dziedziczenia można mówić, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu lub zawarła w nim osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą być spadkobiercami. W takiej sytuacji to kodeks cywilny wskazuje, kto może zostać spadkobiercami. Najczęściej są nimi zstępni, czyli potomkowie tej samej osoby, jak np. jej dzieci czy wnuki. Majątek mogą odziedziczyć również małżonek, rodzice, rodzeństwo, a także dziadkowie. Jeśli osoba zmarła nie miała krewnych, wszystko zostaje oddane do gminy lub Skarbu Państwa. Nasza kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Sporządzamy niezbędne wnioski i zapoznajemy Klientów z przepisami prawa.

Nieco inaczej wygląda dziedziczenie, jeśli osoba zmarła pozostawiła testament. Jest to dokument pozwalający na wskazanie wybranych osób, niekoniecznie krewnych, które mają odziedziczyć majątek po śmierci spisującego testament. Wyróżnia się trzy rodzaje tego dokumentu:

 • testament własnoręczny – sporządzany własnoręcznie przez spadkodawcę na piśmie,
 • testament ustny urzędowy – polega na złożeniu oświadczenia w obecności co najmniej dwóch świadków i jednego przedstawiciela administracji państwowej. Następnie oświadczenie jest spisywane i podpisywane przez świadków oraz spadkodawcę,
 • testament ustny szczególny – polega na oświadczeniu swojej woli przez spadkodawcę w obecności co najmniej trzech świadków. Może być zastosowany wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje obawa nagłej śmierci spadkodawcy.