Ustalenie nierównego podziału majątku przy rozwodzie

Hands of wife, husband signing decree of divorce, dissolution, canceling marriage, legal separation documents, filing divorce papers or premarital agreement prepared by lawyer. Wedding ring.

Ustalenie nierównego podziału majątku przy rozwodzie

Zakończenie małżeństwa wskutek rozwodu czy orzeczenia separacji powoduje wiele zmian w sytuacji prawnej małżonków. Jedną z nich jest możliwość dokonania podziału majątku wspólnego i zdecydowanie jaka jego część przypadnie każdemu z małżonków. Podział majątku przy rozwodzie lub separacji może być przeprowadzony zarówno w drodze dobrowolnego porozumienia między małżonkami, jak i po przeprowadzeniu sprawy sądowej. W przypadku podziału na drodze umowy między małżonkami istnieje możliwość swobodnego rozdysponowania poszczególnych składników posiadanego majątku. Jeśli obie strony zdecydują się na postępowanie sądowe, ostateczną decyzję podejmuje sąd.

Sądowy podział majątku

W myśl obowiązujących przepisów podział majątku wspólnego jest prowadzony w taki sposób, że udziały obojga byłych małżonków są równe. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Sąd może zdecydować o nierównym podziale majątku w sytuacji, gdy strona złoży wniosek, w którym wskaże, że istnieją ku temu ważne powody. Jedną z możliwości jest to, że współmałżonek w sposób uporczywy i rażący uchylał się od powiększania majątku wspólnego, choć dysponował takimi możliwościami. Inną będzie uzależnienie współmałżonka od hazardu, czy prowadzenie lekkomyślnego trybu życia, który prowadził do trwonienia pieniędzy. Przyczyną tego rodzaju może być również w niektórych okolicznościach podejmowanie inwestycji obarczonych ponadstandardowym ryzykiem. Za tego rodzaju przesłankę może być też uznane porzucenie rodziny i niewypełnianie obowiązku dostarczania środków na jej utrzymanie.

Trzeba pamiętać, że wszystkie tego typu okoliczności muszą być udowodnione przez wnioskodawcę. Warto też mieć na uwadze fakt, że ich znaczenie dla stanu majątkowego małżeństwa oraz waga przedstawionych dowodów podlegają wyłącznej ocenie sądu.

Wniosek o nierówny podział majątku nie może jednak być oparty o argumentację wskazującą na nierówny wkład małżonków w powstawanie majątku wspólnego czy fakt, że jedno z małżonków nie pracowało zawodowo i zajmowało się domem.

Z nierównym podziałem majątku wspólnego małżonków możemy mieć do czynienia również w sytuacji, gdy jedno z nich finansowało z majątku wspólnego ruchomości lub nieruchomości wchodzące w skład ich majątku osobistego. Zdarza się tak np. wtedy, gdy małżonkowie ze wspólnych środków prowadzą przebudowę odziedziczonego przez jednego z nich domu lub mieszkania. Podobna sytuacja występuje wówczas, gdy któreś z małżonków przeznaczyło środki z majątku osobistego na wydatki związane ze składnikami majątku wspólnego. Najczęstsze tego typu sytuacje to np. opłacenie zakupu wspólnego mieszkania z otrzymanego spadku.