Rozliczenie nakładów na nieruchomość przy podziale majątku

rozliczanie

Rozliczenie nakładów na nieruchomość przy podziale majątku

Zakończenie małżeństwa wiąże się z koniecznością uregulowania spraw majątkowych między rozwodzącymi się małżonkami. W sytuacji, gdy istniała między nimi wspólnota majątkowa, konieczny jest podział dóbr, które się na nią składały. W większości przypadków sądy orzekają zgodnie z obowiązującymi zasadami podział majątku wspólnego na dwie równe części. Zdarza się jednak, że w czasie trwania małżeństwa część majątku wspólnego była finansowana z majątku osobistego małżonków. W takiej sytuacji sąd powinien uwzględnić nakłady, które poniosło jedno z małżonków i odpowiednio je rozliczyć. Sprawdźmy, z czym to się wiąże.

Źródło finansowania nakładów na nieruchomość a podział majątku

Ustanie wspólności majątkowej dokonuje się najczęściej przy zawieraniu umowy o rozdzielności majątkowej lub w wyniku rozwodu czy separacji. Ta pierwsza sytuacja stosunkowo rzadko wiąże się ze sporami co do szczegółów podziału majątku. Różnica zdań pojawia się w tej kwestii zwykle przy okazji rozwodu, separacji lub np. ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków.

Małżonkowie mogą wówczas podnosić, że choć jakiś składnik majątku został przez nich zakupiony podczas trwania małżeństwa, to sfinansowano go w jakiejś mierze z majątku osobistego jednego z nich. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o to, by uwzględnił te okoliczności i zmniejszył bądź zwiększył udział małżonka w majątku wspólnym.

Podobna sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy wprawdzie ruchomość bądź nieruchomość należała do majątku osobistego jednego z małżonków, to jednak wydatki z nią związane były pokrywane z majątku wspólnego lub majątku osobistego drugiego z małżonków.  Ważne jest jednak to, że nie wszystkie poczynione wydatki mogą być uznane za nakłady, które podlegają rozliczeniu na zasadzie, która pozwala na zmianę wielkości majątku otrzymanego w wyniku podziału. Choć będzie tak zwykle w przypadku przeznaczenia środków z majątku osobistego na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub wykonanie w niej prac dodatkowych podnoszących jej wartość, to nakłady czynione na bieżące utrzymanie bądź remont będą najprawdopodobniej uznane za związane z łożeniem na potrzeby rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że ocena każdej sprawy zależy od konkretnego stanu prawnego i stanowiska, jakie w danej sprawie zajmie sąd.